Všeobecné podmienky
 

 

 .

Informácie obsiahnuté na týchto webových stránkach majú výlučne informačný charakter. Informácie sú poskytované výrobcom Evans Coolants (Evans Cooling Systems UK). Napriek tomu, že sa snažíme udržiavať všetky informácie aktuálne a správne, nedávame žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo predpokladané, o úplnosti, presnosti, spoľahlivosti, vhodnosti a dostupnosti týkajúce sa samotnej webovej stránky, informácií, produktov, služieb alebo použitých grafík.

V žiadnom prípade nebudeme zodpovední za akékoľvek straty alebo škody, priame alebo nepriame, vyplývajúce zo straty dát alebo ziskov vzniknutých z alebo v súvislosti s používaním tejto webovej stránky.

Prostredníctvom tejto webovej stránky sa budete môcť dostať na iné stránky, ktoré však nie sú pod kontrolou Evans Coolants UK. Nemáme žiadnu kontrolu nad povahou, obsahom a dostupnosťou týchto stránok. Zahrnutie všetkých odkazov nemusí nutne znamenať odporúčanie alebo schvaľovanie názorov vyjadrených na stránkach tretích strán.

Našou snahou je, aby webové stránky boli k vždy k dispozícii, avšak Evans Cooling Systems UK nenesie žiadnu zodpovednosť za dočasnú nedostupnosť týchto webových stránok z dôvodu technických problémov mimo našu kontrolu.