Fyzikálne vlastnosti
EVANS vs. tradičné chladiace kvapaliny

Od 30. rokov 20. storočia (1930 - 1939) sú tradičné chladiace kvapaliny založené na zmesi etylén-glykolu, vody a inhibítorov korózie. Všetky zmesi tohto typu však majú svoje prirodzené fyzické a chemické vlastnosti, ktoré obmedzujú výkon motora a negatívne ovplyvňujú jeho spoľahlivosť. Chladiace kvapaliny Evans Coolants neobsahujú vodu a predstavujú tak významný pokrok v oblasti chladenia a ochrany spaľovacích motorov.
 

 .
Fyzikálne vlastnosti

V spaľovacom motore sa nachádzajú najhorúcejšie časti v blízkosti spaľovacej komory, vložiek valcov a hlavy valcov. Výskum EVANS Coolants dokazuje, že tradičné chladiace zmesi zložené z vody a etylén-glykolu v týchto oblastiach pravidelne prekračujú tepelnú hranicu medzi tzv. účinným jadrovým varom (Nucleate Boiling, bod A) a neefektívnym tzv. kritickým tepelným tokom (Critical Heat Flux).

Kritický tepelný tok je aj synonymom pre proces označujúci neefektívne lokálne vrenie kvapaliny (bod B), ktoré sa v angličtine nazýva Departure from Nucleate Boiling (DNB). V situácii zakreslenej v bode B sa vytvorí v chladiacom systéme motora (v lokálne prehriatej časti) vrstva pary, ktorá zabraňuje účinnému chladeniu motora. Vodná para totiž odvádza iba 3% tepla v porovnaní s vodou v kvapalnom skupenstve. Vzniká tak nepríjemný cyklus lokálneho prehrievania motora.

Prehrievanie a zvýšená tepelná námaha komponentov spôsobuje viaceré problémy vrátane:

  • Deformácia a poškodenie hlavy valcov a vložiek valcov
  • Skorý predzápal (klepanie) karburátorových motorov
  • Znížená účinnosť spaľovania v motoroch so vstrekovaním paliva
  • Erózia vložiek valcov, hlavy a vodnej pumpy
  • Kavitácia spôsobená unikajúcou parou na nasávacej strane vodnej pumpy
  • Vyvretie kvapaliny počas prevádzky motora a zovretie (tepelná zotrvačnosť) po odstavení motora (vozidla)
Poprední svetoví výrobcovia motorov ako napr. Caterpillar uvádzajú, že "prehrievanie je najčastejšou príčinou porúch motorov a v 50% prípadov má na motor fatálne následky”.